ഭക്ഷ്യജന്യരോഗങ്ങളും ജലജന്യരോഗങ്ങളും – ബോധവല്‍ക്കരണം

ഭക്ഷ്യജന്യരോഗങ്ങളും ജലജന്യരോഗങ്ങളും വര്‍ദ്ധിച്ചുവരുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ ഇതുസംബന്ധിച്ച ബോധവല്‍ക്കരണം പഴവര്‍ഗങ്ങള്‍, പച്ചക്കറികള്‍, പഴച്ചാറുകള്‍ എന്നിവ വില്‍ക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാര്‍ക്ക് നല്‍കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണെന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ സെക്രട്ടറിയുടെ നിര്‍ദ്ദേശാനുസരണം 10.05.2022 മുതല്‍ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവര്‍ത്തനം ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാവകുപ്പ് നടത്തിവരികയാണ്.

Date

Inspection

Closure

Surveillance Sample number

Notices issued

Compounding notice

Food item destroyed(milk)

Food item destroyed(fruits)

Food item destroyed(honey)

Food item destroyed(dates)

Statutory samples

10/5/22

127

 

 

20

7

76 milk packet 5kg dates

15 kg fruits

 

12 honeybottles

 

5kg dates

 

11/5/22

72

4

6

 

 

,12 packet milk

1kg fruit

 

 

 

12/5/22

122

 

 

14

9

261 milk pkts

10kg,

 

 

 

13/5/22

98

 

10

5

3

29pkt

17kg

 

 

3

14/5/22

71

1

 

7

4

20

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15/5/22

48

2

 

5

6

46

 

 

 

 

16/5/22

69

1

12

1

4

215

 

 

 

 

17/5/22

67

 

 

9

5

5packets

20

 

 

 

18/5/22

108

0

12

11

11

271

6kg

 

 

 

19/5/22

57

 

7

4

 

 

 

 

 

1

20/5/22

66

 

 

9

3

19

12

 

 

 

21/5/22

49

1

1

4

2

 

 

 

 

 

22/5/22

51

 

 

7

4

 

 

 

 

 

23/5/22

45

 

 

3

2

 

 

 

 

 

24/5/22

50

 

 

3

1

 

 

 

 

1

25/5/22

37

 

 

6

 

 

 

 

 

 

26/5/22

25

 

1

 

2

 

2

 

 

 

27/5/22

40

 

 

3

1

                 4

4.5

 

 

 

28/5/22

36

 

2

1

1

16

 

 

 

 

29/5/22

16

 

 

2

1

 

 

 

 

 

30/5/22

26

 

 

 

 

4

 

 

 

 

31/5/22

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/6/22

26

 

4

1

 

 

 

 

 

 

2/6/22

37

 

 

4

1

24

 

 

 

 

3/6/22

40

 

1

4

1

6

6

 

 

 

4/6/22

32

 

5

4

 

 

 

 

 

 

5/6/22

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6/6/22

19

 

 

2

 

 

 

 

 

1

7/6/22

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8/6/22

21

 

5

2

 

 

 

 

 

 

9/6/22

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

10/6/22

29

 

 

2

 

 

 

 

 

 

11/6/22

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12/6/22

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

13/6/22

21

 

 

3

 

 

 

 

 

 

14/6/22

12

 

 

3

 

 

 

 

 

 

15/6/22

22

 

 

1

 

 

 

 

 

 

16/6/22

21

 

 

2

2

 

 

 

 

 

17/6/22

28

 

 

4

1

 

 

 

 

 

18/6/22

20

 

 

1

1

 

 

 

 

 

19/6/22

6

 

 

1

 

 

 

 

 

 

20/6/22

29

 

 

4

2

 

 

 

 

 

21/6/22

38

 

 

4

 

 

 

 

 

 

22/6/22

32

 

 

4

1

 

 

 

 

 

Total

1757

9

66

160

73

1008

88

 

 

5