പരിശോധനാ നിരക്കുകൾ

 

ക്രമ. നം. പരിശോധന പുതുക്കിയ നിരക്ക് GST (18%) ആകെ
A. വാട്ടർ സാമ്പിൾ
1 കെമിക്കൽ/മൈക്രോബയോളജിക്കൽ (ഗാർഹികം) 500 90 590
2 കെമിക്കൽ & മൈക്രോബയോളജിക്കൽ (ഗാർഹികം) 830 150 980
3 കെമിക്കൽ & മൈക്രോബയോളജിക്കൽ (വ്യവസായികം) 1655 298 1953
4 തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സാമ്പിളുകൾ 1325 239 1564
മനില ജലം
1 മലിന/വ്യവസായ ശാലകളിൽ നിന്നുള്ള ജലം – 5 പരാമീറ്റർ വരെ 1655 298 1953
2 അധിക പരാമീറ്റർ 415 75 490
B. ഭക്ഷ്യ സാമ്പിൾ
1 ഭക്ഷ്യ സാമ്പിൾ (സ്വകാര്യം) 1655 298 1953
2 ഐസക്രീം, മിനറൽ വാട്ടർ/കുപ്പിവെള്ളം, ഫോർട്ടിഫൈഡ് ആട്ട, തേയില, കോഫി, കൊക്കോ പൊടി, സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ, കോൺടിമെന്റ്സ്, തേനടങ്ങിയ ഭക്ഷണം, എണ്ണ, കൊഴുപ്പ് 1800 324 2124
3 റെയിൽവേയിൽ നിന്നും ലഭിയ്ക്കുന്ന ഭക്ഷ്യ സാമ്പിളുകൾ 1325 239 1564
4 കീടനാശിനികളുടെയും ലോഹഘടകങ്ങളുടെയും ഇൻട്രുമെന്റൽ രീതിയുലുള്ള പരിശോധന (Ref:3) 5250 945 6195
5 തുറമുഖ ആരോഗ്യ അധികാരികളിൽ നിന്നും ലഭിയ്ക്കുന്ന ഭക്ഷ്യ സാമ്പിളുകൾ 4140 745 4885