FOODSAFETY SLIDER2
FOODSAFETY SLIDER2
FOODSAFETY SLIDER2
FOODSAFETY SLIDER2
previous arrow
next arrow
മാനുഫാക്ചറിംഗ് റീപാക്കിംഗ് ലൈസൻസ് നേടിയ ഭക്ഷ്യ സംരംഭകരുടെ ശ്രദ്ധക്ക് : 2023 -24 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ വാർഷിക റിട്ടേൺ പിഴ കൂടാതെ മെയ് 31 വരെ സമർപ്പിക്കാം. | www.foscos.fssai.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റിലൂടെ ഓൺലൈൻ ആയാണ് റിട്ടേൺ സമർപ്പിക്കേണ്ടത്. | മെയ് 31 നകം ആനുവൽ റിട്ടേൺ സമർപ്പിക്കാത്തവർക്ക് ജൂൺ 1 മുതൽ ദിവസേന 100 രൂപ പിഴ ഈടാക്കും.

Activities 2023-24

75654

Inspections

8284

Statutory Sample Analysis

718

Adjudication Cases

582

Prosecution Cases

3296

Awareness Programmes

Public Grievance Redressal System, Citizen Charter , IEC Activities
read more
Transfer and Postings, Orders, Circulars, Proceedings
read more
FoSTaC, Amendments
read more
Performa , "Ready Reckoner" , Application form
read more

WHAT'S NEW

Slide 1 - copy - copy

11.04.2018

Inauguration of Healthy Plate: Palakkad Plain Agro-Ecological Zone.
Slide 1

11.04.2018

CFS- Food Safety Week Celebration-Cyclothon on 1st June 2019
Slide 1 - copy

11.04.2018

CFS- Food Safety Week Celebration-Cyclothon on 1st June 2019
Slide 1 - copy - copy
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

UNSAFE / BANNED

PRODUCTS

About Us

Food Safety & Standards Act 2006 was promulgated by parliament for the unification of food laws in the country and also for timely innovative changes in the regulatory mechanisms. Unlike the penal oriented PFA Act 1954, the new Act aims at achieving Food Safety through self-regulation and thereby promoting ...

readmore..

Contact Us

  •  Commissioner of Food Safety, Thycaud P.O
    Thiruvananthapuram - 695014
    Kerala
  •   0471 - 2322833, 2322844
  •   foodsafetykerala@gmail.com

readmore..

Locate Us