ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ കമ്മീഷണറുടെ കാര്യാലയം

ക്രമ. നം.

ആസ്ഥാന കാര്യാലയം

ഔദ്യോഗിക വിലാസം

ഇ-മെയിൽ വിലാസം

മൊബൈൽ നം.

 

1

തിരുവനന്തപുരം

ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ കമ്മീഷണറുടെ കാര്യാലയം
ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ ഭവൻ
തൈക്കാട് പിഒ
തിരുവനന്തപുരം – 695014
ലാന്റ് ഫോൺ0471 2322833,0471 2322844

 

 

foodsafetykerala@gmail.com

 

ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണറുടെ കാര്യാലയം

ക്രമ. നം.

ജില്ല

ഔദ്യോഗിക വിലാസം

ഇ-മെയിൽ വിലാസം

മൊബൈൽ നം.

1

തിരുവനന്തപുരം

ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണറുടെ കാര്യാലയം
ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ ഭവൻ
തൈക്കാട് പിഒ
തിരുവനന്തപുരം – 695014
ലാന്റ് ഫോൺ: 0471 2325622

dcfstvpm@gmail.com

 

2

എറണാകുളം

ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണറുടെ കാര്യാലയം
സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ
കാക്കനാട്
എറണാകുളം – 682030
ഫോൺ:0484 – 2421089

cfimvsekm@gmail.com

 

3

കോഴിക്കോട്

ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണറുടെ കാര്യാലയം
ഐ.പി.ഡി ബിൽഡിംഗ്
കോട്ടാപറമ്പ, കോഴിക്കോട് – 673001
ഫോൺ: 0495-2724300

cfikkd@gmail.com

 

 

ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണർമരുടെ കാര്യാലയം

 

ക്രമ. നം.

ജില്ല

ഔദ്യോഗിക വിലാസം

ഇ-മെയിൽ വിലാസം

മൊബൈൽ നം.

1

തിരുവനന്തപുരം

ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണറുടെ കാര്യാലയം
ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ ഭവൻ
തൈക്കാട് പിഒ
തിരുവനന്തപുരം – 695014
ഫോൺ

dotvpm@gmail.com

 

2

കൊല്ലം

ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണറുടെ കാര്യാലയം
ടി.ബി സെന്റർ ബൽഡിംഗ്,
കൊല്ലം – 691 001
ഫോൺ: 0474 2766950

dfikollam@gmail.com

 

3

പത്തനംതിട്ട

ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണറുടെ കാര്യാലയം
റവന്യൂ ടവർ
അഞ്ചാം നില, അടൂർ,
പത്തനംതിട്ട – 691 523
ഫോൺ : 04734221236

foodsafetyptaadoor@gmail.com

 

4

ആലപ്പുഴ

ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണറുടെ കാര്യാലയം
സൗത്ത് പോലീസ് സ്റ്റേഷന് കിഴക്ക് വശം,
സി.സി.എൻ.ബി റോഡ്,
ആലപ്പുഴ – 688 001
ഫോൺ: 0477 2253123

acfsalappuzha19@gmail.com

 

5

കോട്ടയം

ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണറുടെ കാര്യാലയം
ഒന്നാം നില,
ഡി.വൈ.എസ്.പി കാര്യാലയത്തിന് സമീപം,
സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ,
കോട്ടയം – 686 001
ഫോൺ: 04812564677

dfiktm@gmail.com

 

6

ഇടുക്കി

ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണറുടെ കാര്യാലയം
മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ
നാലാം നില, തൊടുപുഴ
ഇടുക്കി – 685 608
ഫോൺ: 04862220066

districtfiidukki@gmail.com

 

7

എറണാകുളം

ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണറുടെ കാര്യാലയം
ഏരൂർ തെക്ക് പി.ഒ
തൃപ്പൂണിത്തുറ
എറണാകുളം – 682 306
ഫോൺ: 04842784807

dfiernakulam@gmail.com

 

8

തൃശ്ശൂർ

ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണറുടെ കാര്യാലയം
ഒന്നാം നില, എൻ.എച്ച കോംപ്ലക്സ്
ചെമ്പൂക്കാവ്
തൃശ്ശൂർ – 680 020
ഫോൺ: 04872424158

acfsthrissur@gmail.com

 

9

പാലക്കാട്

ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണറുടെ കാര്യാലയം
സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ
പാലക്കാട് –  678 001
ഫോൺ: 0491 2505081

acfspalakkad@gmail.com

 

10

മലപ്പുറം

ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണറുടെ കാര്യാലയം
സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ
മലപ്പുറം –  676 505
ഫോൺ: 0483 2732121

acfsomlpm@gmail.com

 

 

 

11

കോഴിക്കോട്

ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണറുടെ കാര്യാലയം
ഐ.പി.ഡി ബിൽഡിംഗ്
കോട്ടാപറമ്പ
കോഴിക്കോട് –  673 001
ഫോൺ: 0495 2720744

acfskozhikode@gmail.com

 

12

വയനാട്

ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണറുടെ കാര്യാലയം
മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ
മാനന്തവാടി
വയനാട് – 670 645
ഫോൺ: 04935 246970

distfoodwd@gmail.com

 

13

കണ്ണൂർ

ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണറുടെ കാര്യാലയം
സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ
കണ്ണൂർ – 670 002
ഫോൺ: 04972 760930

acfskannur@gmail.com

 

14

കാസർഗോഡ്

ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണറുടെ കാര്യാലയം
കളക്ട്രേറ്റ് എഫ് ക്വാർട്ടർ
വിദ്യാ നഗർ
കാസർഗോഡ് – 671 123
ഫോൺ: 04994 256257

distfood@gmail.com

 

 

അനലിറ്റിക്കൽ ലബോറട്ടറികൾ

ക്രമ. നം.

ഓഫീസ്

ഔദ്യോഗിക വിലാസം

ഇ-മെയിൽ വിലാസം

മൊബൈൽ നം.

ലാന്റ് ഫോൺ

1

ഗവൺമെന്റ് അനലിസ്റ്റ്സ് ലബോറട്ടറി

ചീഫ് ഗവൺമെന്റഅ അനലിസ്റ്റ്
ഗവൺമെന്റ് അനലിസ്റ്റ്സ് ലബോറട്ടറി
റെഡ് ക്രോസ് റോഡ്
തിരുവനന്തപുരം – 695 035

galtvpm@gmail.com

8943346180

0471 2472192

2

റീജിയണൽ അനലിറ്റിക്കൽ ലബോറട്ടറി

ഗവൺമെന്റ് അനലിസ്റ്റ്,
റീജിയണൽ അനലിറ്റിക്കൽ ലബോറട്ടറി
കാക്കനാട്
എറണാകുളം – 682030

regionalanalyticallabernakulam@gmail.com

8943341534

0484 2422218

3

റീജിയണൽ അനലിറ്റിക്കൽ ലബോറട്ടറി

ഗവൺമെന്റ് അനലിസ്റ്റ്
റീജിയണൽ അനലിറ്റിക്കൽ ലബോറട്ടറി
കോഴിക്കോട്
ഫ്ലോറിക്കൽ ഹിൽസ് റോഡ്
മാലാപ്പറമ്പ് പി.ഒ
കോഴിക്കോട് – 673009

govtanalystskozhikode@gmail.com

8943341533

04952371101